Kurilla Budokan si Vás pri príležitosti osláv 30-teho výročia založenia klubu Kurilla Budokan dovoľuje pozvať na Medzinárodný seminár pod vedením Iwama Shinshin Aiki Juku Jukucho Hitohira Saito.
Dôležitá informácia: Registrácia na recepciu končí už 31.03.2019.
5. 4. 2019:
10.00 – 13.00 Ukážky
(na Vranovskej 4, Bratislava)
18.00 – 21.00 Registrácia
(v Dojo na Nábreží arm.gen.)
(Ludvíka Svobodu 42e98/9,)
(Bratislava-Staré Mesto)

6. 4. 2019:
08.00 – 10.45 Tréning
15.00 – 16.00 Špeciálny tréning
16.15 – 19.00 Tréning
20.30 – 22.00 Recepcia

7. 4. 2019:
07.00 – 09.45 Tréning
14.00 – 16.45 Tréning
Cena:
Všetky tréningy (150 €)
Sobotné alebo nedeľné tréningy (90 €)
Špeciálny tréning nie je zahrnutý v cene za všetky tréningy (30 €, od 2.kyu)
Adresa Dojo: Nábrežie armádneho generála Ludvíka Svobodu 42e98/9, 814 69 Bratislava-Staré Mesto
Ukážky klubu Kurilla Budokan:
Dovoľujeme si Vás pozvať na ukážky, ktoré budú konané pri príležitosti osláv 30-teho výročia založenia klubu Kurilla Budokan. Privítame tam niekoľko významných hostí vrátane jeho Excelencie Jun Shimmi - veľvyslanca Japonska v Slovenskej republike a Kaicho Saito Hitohira - najvyššej autority Iwama Shin Shin Aiki Shurenkai. Ukážky sa uskutočnia v piatok, 5. apríla 2019 od 10.00 do 13.00 hod na Vranovskej 4 v Bratislava.Registrácia


Krstné meno:
   
Priezvisko:


Krajina:
   
Klub:


E-mail:
   
Technický stupeň:


Ktorých tréningov by ste sa chceli zúčastniť?
Chcete sa zúčastniť špeciálneho tréningu?
Špeciálny tréning nie je zahrnutý v cene poplatku za všetky tréningyChcem spať zadarmo v mojom spacáku na mojej karimatke 7,32km od dojo.Mám záujem zúčastniť sa ukážok konaných pri príležitosti 30-tého výročia založenia klubu Kurilla Budokan, ktoré sa uskutočnia v piatok 5.apríla 2018 od 10:00 do 13:00 hod na Vranovskej 4 v Bratislave.Platbu za zvolené tréningy je možné
vykonať v hotovosti priamo na seminári

INFORMÁCIA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

spoločnosť AIKIDO, s.r.o., so sídlom M. Marečka 9, 841 08 Bratislava, IČO: 36 286 664, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 39851/B (ďalej len „Spoločnosť“), ktorá je organizátorom tréningového a športového podujatia bojového umenia AIKIDO, pod názvom „Medzinárodný seminár AIKIDO vedený Kai-cho Saito Hitohira“ organizovaného v dňoch 6. a 7. apríla 2019 v Bratislave (ďalej len „Podujatie“), Vás týmto informuje v súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), že bude spracovávať Vaše osobné údaje získané vyplnením vyššie uvedeného registračného formulára na web stránke www.aiki.sk/seminar (ďalej len „Formulár“), a to na účely organizácie Podujatia, evidencie a zabezpečenia Vašej účasti na Podujatí, vrátane internej administrácie registrácie Vašej účasti na Podujatí a zasielania informácií súvisiacich s organizáciou Podujatia a Vašou účasťou na Podujatí.

Právnym základom spracovania osobných údajov uvedených vo Formulári je plnenie zmluvy ktorej predmetom je organizácia Podujatia a zabezpečenie Vašej účasti na Podujatí, uzatvorenej medzi Vami a Spoločnosťou vyplnením Formulára a jeho odoslaním Spoločnosti prostredníctvom tlačidla „zaregistrovať“ na vyššie uvedenej web stránke (ďalej len „Zmluva“).

V nadväznosti na Vašu účasť na Podujatí môžu byť Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, názov klubu AIKIDO, v ktorom cvičíte a e-mail následne spracované Spoločnosťou aj na účely ponuky účasti na podujatiach obdobných Podujatiu, alebo ponuky iných súvisiacich služieb Spoločnosti. Právnym základom pre takéto spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem Spoločnosti.

Spoločnosť Vás ďalej informuje, že Vaše osobné údaje uvedené vo Formulári môžu byť odovzdané tretím stranám, na účely organizácie Podujatia a evidencie a zabezpečenia Vašej účasti na Podujatí, a to najmä vlastníkovi a prevádzkovateľovi priestorov v ktorých sa Podujatie uskutočňuje pre zabezpečenie povolenia vstupu do priestorov, orgánom verejnej správy v súlade platnou legislatívou, prípadne i za iným účelom, ak to bude vhodné a potrebné na plnenie zákonných povinností Spoločnosti alebo v súvislosti s oprávneným záujmom Spoločnosti, nie však dlhšie, ako je nevyhnutné.

Vaše osobné údaje uvedené vo Formulári budú spracovávané po dobu do skončenia Podujatia a v nevyhnutne nutnom rozsahu aj po jeho skončení, a to po dobu, ktorú stanovia aplikovateľné právne predpisy alebo po dobu nevyhnutne nutnú pre účely oprávnených záujmov Spoločnosti.

Spoločnosť Vás týmto v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených vo Formulári informuje, že máte nasledujúce práva vyplývajúce z aplikovateľných právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov:
  1. právo žiadať od Spoločnosti prístup ku svojim osobným údajom;
  2. právo žiadať opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov (pokiaľ to nie je v rozpore s aplikovateľnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami Spoločnosti);
  3. právo vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov;
  4. právo na prenosnosť svojich osobných údajov, ktoré ste poskytli Spoločnosti za predpokladu, že Spoločnosť vykonáva automatizované spracovanie osobných údajov;
  5. právo podať sťažnosť u príslušného dozorného orgánu, ak sa domnievate, že boli porušené Vaše práva stanovené v aplikovateľných právnych predpisoch.
Všetky práva uvedené vyššie v písm. a) až c) môžete uplatniť zaslaním emailu na adresu: kurilla@nextra.sk.


SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s § 14 Zákona a s článkom 7 Nariadenia, ako dotknutá osoba týmto poskytujem súhlas Spoločnosti, ako organizátorovi Podujatia:
Zároveň ako dotknutá osoba týmto vyhlasujem, že:
  • súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie nebol vynútený, nebol podmienený hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu zo strany Spoločnosti a že som bol/a oprávnený/á odmietnuť poskytnutie súhlasu so spracovaním svojich osobných údajov;
  • som bol/a oboznámený/á s tým, že kedykoľvek mám právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu svojich osobných údajov v prípade, ak sú neúplné alebo nesprávne, právo obmedziť spracúvanie svojich osobných údajov (ak je takéto obmedzenie právne odôvodnené), právo na prenos svojich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán a právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to zaslaním emailu na adresu: kurilla@nextra.sk;
  • som bol/a oboznámený/á s tým, že moje osobné údaje môžu byť odovzdané tretím stranám na účely prípravy a použitia marketingových materiálov na účely prezentácie Spoločnosti, najmä marketingovej agentúre a iným osobám podieľajúcim sa na príprave marketingových materiálov, prípadne i za iným účelom, ak to bude vhodné a potrebné na plnenie zákonných povinností Spoločnosti alebo v súvislosti s oprávneným záujmom Spoločnosti, nie však dlhšie, ako je nevyhnutné.
  • identifikačné údaje, ktoré som poskytol/a, sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné.
Spoločnosť sa zaväzuje, že osobné údaje dotknutej osoby nebudú využité v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä, že osobné údaje dotknutej osoby neposkytne tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu dotknutej osoby, s výnimkou prípadov, keď jej povinnosť sprístupniť osobné údaje ukladá zákon (napr. v trestnom konaní, daňovom konaní a pod.).